Invitasjon til Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans

Første samling i Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans blir gjennomført 20.–21. mars, i forkant av Norsk Folkemusikklag sitt seminar, på Slottsbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket.
Forumet er åpent for de som vurderer, tar eller har tatt master innen norsk folkemusikk. Stipendiater er også velkomne.

Studentene vil presentere sine prosjekt i prosess, og i tillegg vil vi invitere tidligere masterstudenter som vil presentere sine ferdige arbeid.

Påmelding

Deltakeravgift kr. 150 til konto nr. 0532 12 20896 (Norsk folkemusikklag)
Påmeldingsfrist 25. februar til per.omholt[krøllalfa]usn.no

Ved påmelding vennligst oppgi følgende informasjon:
- Navn
- Utdanning
- Ønsker du å holde presentasjon? Tittel
- Søknad om reisestøtte. 8 stipend a kr. 1500. Legg ved budsjett. Svar innen 30. februar.

Mål

Forumet har som mål å bli et nasjonalt forskerforum/seminar for masterstudenter innen folkemusikk og dans. Vi ønsker å bygge miljø for unge forskere i folkemusikkfeltet og slik utvikle/styrke studiene våre.

Der er flere institusjoner i landet med studenter som skriver om og forsker på folkemusikk, og vi mener det vil gagne feltet å samle dette miljøet. Det er viktig for forskningen at vi kjenner til hverandres arbeid for å kunne inspirere, få oversikt over hvilke arbeid som allerede er gjort, hva som finnes av litteratur, om noen prosjekter tangerer hverandre, og å møte andre som kjenner til arbeid eller litteratur du sjøl ikke vet om. Det å trene seg på å holde presentasjoner og å delta i diskusjoner er nyttig. Ved å samarbeide, og å skape større og åpnere miljø får vi anledning til bedre diskusjon som vil kunne bidra til å justere, inspirere og utfordre prosjektene. Dette vil også åpne muligheter for eventuell samforskning, samskriving og annet forskningssamarbeid på tvers av institusjonene.

Forumet vil presentere arbeid i prosess og fullførte masterarbeid. Dette håper vi vil stimulere til videre arbeid innen forskning og at flere tar PhD.
Vi mener dette forumet bør være studentstyrt, og organisert under Norsk Folkemusikklag (NFL) og International Council for Traditional Music (ICTM). Forskningstidsskriftet til NFL, Musikk og tradisjon, presenterer hvert år fullførte masterprosjekt innen folkemusikk.

Program

Onsdag 20. mars 2019
09.30–10.00 Kaffe og velkommen
10.00–10.45 Presentasjon av forumet og NFL ved styret
10.45–11.30 Innleder.
11.30–12.15 Masterpresentasjon (15 min diskusjon)
12.15–13.00 LUNSJ
13.00–16.00 Masterpresentasjoner fortsetter
16.00 Oppsummering av dagen

Torsdag 21. mars 2019

09.30–10.00 Kaffe og velkommen
10.00–12.15 Masterpresentasjoner fortsetter
12.15–13.00 LUNSJ
13.00–13.45 Presentasjon av tidligere masterarbeid.
13.45–14.30 Masterpresentasjoner fortsetter
16.00 Oppsummering av dagen

Mot slutten av forumet vil vi velge nytt styre til å jobbe videre med dette prosjektet. Det bør bestå av en representant fra NFL, en ansatt fra en av institusjonene (eller fler) og et par studentrepresentanter.
Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans er opprettet etter initiativ av masterstudentene ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Sørøst-Norge campus Rauland i samarbeid mellom CEMPE og NFL.

Med hilsen
Styret for Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans
Karolina Westling og Sigrid Stubsveen

CEMPE
CEMPE står for Centre of Excellence in Music Performance Education, og innebærer at Norges musikkhøgskole er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023. Senteret arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning, og gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Senter for fremragende utdanning
Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak ordningen, som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2010.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff