MUSIKK OG TRADISJON: NORSK FOLKEMUSIKKLAGS TIDSSKRIFT

Norsk folkemusikklag gir ut Musikk og tradisjon – vitskapleg tidsskrift for forsking i folkemusikk og folkedans. Skriftet presenterer breidda i norsk og skandinavisk folkemusikkforsking, og tar imot artiklar med ulike perspektiv på tradisjonell musikk og dans som eit breitt definert felt.

Forfattarrettleiing

Innhald i tidligare nummer

Tidsskriftet kjem ut med eit nummer per år og er eit framhald av Norsk folkemusikklags skrift. (For innhald i tidligare nummer, sjå her). Det er eit fagfellevurdert tidsskrift som vert utgjeve av Novus forlag, med stønad frå Norges forskingsråd og Rådet for folkemusikk og folkedans.

Forfattarrettleiinga finn du her. Manus må sendast innan 1. april til redaktøren Sveinung Søyland Moen på e-post: sveinung.s.moen [krøllalfa] gmail.com. Telefon (+ 47) 975 94 932. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller informasjon om aktuelle artiklar.

Velkomen som bidragsytar!

Redaktør:
Sveinung Søyland Moen

Redaksjon:
Bjørn Aksdal, uavhengig forskar og forfattar, Trondheim
Per Åsmund Omholt, Universitetet i Sørøst-Norge, Rauland
Anne Svånaug Blengsdalen, Universitetet i Sørøst-Norge, Bø

Redaksjonsråd:
Egil Bakka, NTNU, Trondheim
Jan-Petter Blom, Universitetet i Bergen
Tellef Kvifte, Høgskolen i Telemark
Dan Lundberg, Svenskt visarkiv, Stockholm
Niklas Nyqvist, Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Lisbet Torp, Musikmuseet, København

Ta kontakt med Novus forlag for abonnement, bokmeldareksemplar og kjøp av enkeltnummer: www.novus.no. E-post: novus [krøllalfa] novus.no, telefon (+47) 22 71 74 50


FORFATTARRETTLEIING, MUSIKK OG TRADISJON
Krav til manuskriptet
Teksten kan vera på nynorsk, bokmål, svensk, dansk eller engelsk. I tillegg til sjølve teksten skal manuskriptet til ein artikkel innehalda følgjande: tittel, engelsk samandrag (ca. 10–15 linjer), referanseliste/kjeldeliste, eventuelle sluttnotar og forfattaropplysningar (namn, e-postadresse og kort biografi). Manuskriptet bør ikkje vera på meir enn 6000 ord når alt er medrekna. Eventuelle unntak må avtalast med redaksjonen.

Manuskripta skal sendast som vedlegg i e-post. Det er viktig at me òg får teksten i pdf-format eller som utskrift send i posten. Slik sikrar me at me får med alt forfattaren ønskjer av teiknsetjing, kursivering og liknande.

Standard for teksten
Skriv i Word-format, helst med fonten Times New Roman, 12 punkt, med dobbel linjeavstand.
Bruk berre rett venstremarg, ikkje orddelingsfunksjon eller faste sideskift.
Bruk berre to tittelnivå: hovudtittel og undertittel.
Avsnitt skal markerast med dobbelt linjeskift.
Bruk færrast mogleg formateringar.
Utheving av ord skal gjerast med bruk av kursiv, ikkje understreking.
Sitat skal merkast med hermeteikn og ikkje stå i kursiv. Lengre sitat skal skiljast frå teksten med eit innrykk frå venstre marg pluss blank linje over og under.

Fotnotar og referansar
Det er ønskjeleg med så få og korte fotnotar som mogleg. Desse skal plasserast som fotnotar. Referansar/litteraturtilvisingar skal stå i sjølve teksten, med forfattarnamn, publiseringsår og eventuelle sidetilvisingar i parentes, som i desse døma:
«Som også tidligere forskning har vist (Blom 1969) …»
«… som viser en tydelig forbindelseslinje (Omholt 2009: 294–297).»
«… i tillegg til andre spredningsmønstre (ibid.).»
«Dette stemmer også med undersøkelsene til Ramsten (1992).»

Liste over litteraturreferansar skal samlast til slutt og skal ordnast alfabetisk i følgjande format:
Bok/monografi:
Graff, Ola 2005. Av det raudaste gull: Tradisjonsmusikk i nord. Stamsund: Orkana forlag.

Artikkel i tidsskrift:
Gjertsen, Ingrid 2001. «Et enkeltbidrag til belysning av slektskapet mellom etnisk minoritet og majoritet i tradisjonell sang». Norsk Folkemusikklags skrift 14 (2000): 12–22.
Rice, T. 1987. «Toward the remodeling of Ethnomusicology». Ethnomusicology 31/3: 469–488.

Artikkel/kapittel i bok:
Sevåg, Reidar 1993. «Toneartspørsmålet i norsk folkemusikk», i B. Aksdal, og S. Nyhus (red.), Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk: 342–376. Oslo: Universitetsforlaget.

Internett:
Kvernberg, Jorun Marie, og Frode Rolandsgard 2006. Folkemusikken og Tono. [Online] Ballade. MICs nettavis. URL: www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2006030708343782379034 [Hentet 1.9.2009].

Fonogram:
Garnås, Agnes Buen 1992. Draumkvedet. Kirkelig kulturverksted, FXCD 83.

Illustrasjonar
Det er alltid ønskjeleg med gode illustrasjonar, og me vil oppmoda forfattarar til å finna biletstoff som kan supplera teksten. Me kan ta imot bilete skanna, helst i svart/kvitt som tif/jpg med ikkje mindre enn 240 dpi i rett storleik, eller slik at dei er klare til å verta skanna. Marker tydeleg kor illustrasjonane skal plasserast i teksten. NB! Alle illustrasjonar må sendast som eigne filer. Det same gjeld noteeksempel. Det er òg viktig at alle filnamn er tydelege slik at illustrasjonane lett kan identifiserast. Artikkelforfattarane har sjølv ansvar for å innhenta løyve frå eventuelle rettsinnehavarar til illustrasjonane.

Og heilt til slutt …
Forfattarar får tilsendt tre eksemplar av skriftet. I tillegg kan dei tinga fleire eksemplar til redusert pris.


INNHALD I TIDLIGARE NUMMER AV MUSIKK OG TRADISJON/NORSK FOLKEMUSIKKLAGS SKRIFT

Musikk og tradisjon (ISSN 1892-0772):

32 (2018): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-920-0. 222 sider.
INNHALD: Åshild Watne og Kristian Nymoen: Der æ so vent å vestoheio – Intonasjon i et gammelstev fra Setesdal (s. 7–30), Bjørn Sverre Kristensen: Trommeslåtter med ujevne taktarter – et tolkningsforsøk (s. 31–62), Anne Svånaug Blengsdalen: Den enes død, den andres brød – Kampen om (ene)rett til musikkoppvartning på 1700-tallet (s. 63–84). Bjørn Aksdal: Norsk folkemusikklag 70 år 1948–2018 (s. 85–112), Anne Svånaug Blengsdalen: Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt (s. 113–156), Sveinung Søyland Moen: Musikk og tradisjon – «ikkje berre stensilerte lefser» (s. 157–179), Bokmeldingar: Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate, av Gerda Lechleitner, Susana Sardo, Susanne Ziegler og Ingrid Åkesson (red.). Meld av David G. Hebert. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

31 (2017): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-903-3. 189 sider.
INNHALD: Ola Graff: «Kle av serken og dans spille naken» – Betydninga av kjønn i tradisjonsmusikken (s. 7–50), Ottar Kåsa og Asbjørn Storesund: Olaf G. Helland – berømt felemakar og musikkhandlar på Notodden (s. 51–80), Bjørn Sverre Kristensen: Hardingfeleverkstaden på Sandland – ei lokal næringsverksemd (s. 81–110), Bjørn Aksdal: Langeleiken i Trøndelagsområdet – En systematisk gjennomgang av bevarte instrumenter (s. 111–152). Bokmeldingar: Slåttkar, av Sven Nyhus. Meld av Bjørn Aksdal (s. 153–154), Polskans historia. En studie i melodityper og motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok, av Magnus Gustavsson. Meld av Ånon Egeland og Per Åsmund Omholt. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

30 (2016): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo, ISBN 978-82-7099-878-4. 151 sider.
INNHALD: Karin L. Eriksson: Utbildning som hot och som möjlighet – organiserad undervisning för folkdansspelmän och allmogespelmän under 1920– och 30–talen (s. 7–30), Ånon Egeland: Europeiske spor i hardingfelespringaren (s. 31–54), Anne Svånaug Blengsdalen: Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet (s. 55–80), Bjørn Aksdal: «I saw it on the telly» – The history and revival of the Meråker clarinet (s. 81–105), Minneord: Reidar Sevåg (s. 106–107), Bokmeldingar: Lekamslyst II. Erotisk folkedikting i Noreg, av Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk. Meld av Stephen J. Walton (s. 108–111), Balladesang og kædedans. To aspekter av dansk folkevisekultur, av Lene Halskov Hansen. Meld av Ingrid Gjertsen. Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

29 (2015): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-844-9. 208 sider.
INNHALD: Tone Honningsvåg Erlien: Danseformidling på museer i ny drakt (s. 9–28), Per Åsmund Omholt: Mælefjøllsvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk (s. 29–58), Mats Johansson: Measuring Rhythm: A Context-Sensitive Approach (s. 59–82), Tellef Kvifte: Den norske sekkepipa – historien om et prosjekt (s. 83–106), Knut Tønsberg: Akadmiseringen av norsk folkemusikk, jazz og populærmusikk i Norge – the same story? (s. 107–134), Egil Bakka: Safeguarding of intangible cultural heritage – the spirit and the letter of the law (s. 135–170), Bokmeldingar: (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka, av Anne Margrete Fiskvik og Marit Stranden (red.). Meld av Ingar Ranheim (s. 171–173). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

28 (2014): Sveinung Søyland Moen (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-798-5. 173 sider.
INNHALD: Tellef Kvifte: Teknologien og tradisjonen – noter og opptak, nok en gang (s. 7–26), Mari Romarheim Haugen: Rhythmical Structures in Norwegian Folk Music and Dance Using Motion Capture Technology – A Case Study of Norwegian Telespringar (s. 27–52), Thomas von Wachenfeldt: Vi speler inga covers vi e´! Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier (s. 53–83), Bjørn Sverre Kristensen: Hardingfelene frå Sandland (s. 84–122), Bokmeldingar: Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publisering på nätet, av Boel Lindberg (red.). Meld av Gunnar Ternhag (s. 123–126), Norske middelalderballader – Melodier. Bind 2. Ridderballader, Kjempe- og trollballader, av Astrid Nora Ressem (red.). Meld av Jarnfrid Kjøk (s. 127–132). Konferanserapportar og samandrag av folkemusikkrelaterte masteroppgåver.

27 (2013): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-743-5. 143 sider.
INNHOLD: Olav Sæta: Fiolin - for hvem og hva slags musikk ble instrumentet utviklet? Noe rundt fiolinens inntog og klassereise (s. 9-31), Ragnhild Knudsen: "Lære på øret". Om muntlig tradering i folkemusikk og i andre sjangre (s. 32-46), Tellef Kvifte: Improvisasjon i folkemusikk - tradisjon, nyskaping eller påvirkning? (s. 47-60), Ola Graff: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den moderne joiken (s. 61-79), Ove Larsen: Nordområdenes musikk II. Nordnorsk folkemusikk som pedagogisk og politisk pensum (s. 80-94), Karin Eriksson: Balladerna, balladdansen och samvaron - en studie av Balladforum i Slaka (s. 95-113), Bokanmeldelse: Telemarksviser. Folkesong i Telemark, av Kari Lønnestad. Anmeldt av Ingrid Gjertsen (s. 114-118). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

26 (2012): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-711-4. 184 sider.
INNHOLD: Ragnhild Furholt: Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken (s. 10–34), Angun Sønnesyn Olsen: Narrativ dimensjon i mellomalderballadar og lyriske songar i eit samanliknande perspektiv (s. 35–67), Per Åsmund Omholt: 48 600 måter å spille en slått på – om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner (s. 68–92), Tellef Kvifte: «Svevende intervaller» – og svevende begrep (s. 93–112), Hans-Hinrich Thedens: Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg (s. 113–128), Mats Johansson og Ola K. Berge: Den skapende folkemusikeren: En dialog om begrepet autorskap i norsk og svensk folkemusikk (s. 129–149). Bokanmeldelser: «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet, av Bengt R. Jonsson og Olav Solberg. Anmeldt av Anne Murstad (s. 150–153); Norsk folkemusikk – slåtter for vanlig fele. Serie 2, bind 5, Møre og Romsdal, av Olav Sæta (red.), anmeldt av Per Åsmund Omholt (s. 153–156). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

25 (2011): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-675-9. 201 sider.
INNHOLD: Atle Lien Jenssen: Tungehornet – et norsk rørbladinstrument (s. 13–46), Per Åsmund Omholt: Rytmen i kryllingspringar (s. 47–65), Nils Øyvind Bergset: Danseformene i Numedal – levende tradisjon i endring (s. 66–100), Margunn Bjørnholt: Kilder til begjær – inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen (s. 101–119), Ove Larsen: Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord (s. 120–146), Sigbjørn Apeland, Alf Arvidsson, Ola Graff og Hans-Hinrich Thedens: Kommentarer til «Nordområdenes musikk – om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord» (s. 147–167). Bokanmeldelser: Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, av Anne Svånaug Haugan, anmeldt av Vidar Lande (s. 168–172); Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetradisjon fra Lødingen, av Ola Graff, anmeldt av Dag Vårdal (s. 173–175). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

24 (2010): Gjermund Kolltveit (red.). Novus forlag, Oslo. ISBN 978-82-7099-615-5. 216 sider.
INNHOLD: Olav Tveitane: Ungdom, folkemusikk og kulturelle møter (s. 13–31), Tellef Kvifte: Folkemusikk, samspill og forandring. Mellom tradisjon og fornying (s. 32–40), Mats Johansson: What is musical meter? (s. 41–59), Anne Svånaug Haugan: «At forrette og Opvarte Med ald forefaldende Spil». Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevillinger på 1700-tallet (s. 60–85), Ola Graff: Når kom reinlenderen til bygde-Norge? Et innspill til avklaring belyst gjennom et lokalt slåttemateriale (s. 86–99), Per-Ulf Allmo: Moraharpans väg till Mora. Ett bidrag till frågan om Dalaharpornas ålder och härkomst (s. 100–129), Bjørn Aksdal: Hardingfela – middelalderinstrument eller fiolinkopi? Et bidrag til diskursen om hardingfelas alder og opprinnelse (s. 130–159), Per Åsmund Omholt, Gunnar Stubseid og Sven Ahlbäck: Kommentarer til «Hardingfela – middelalderinstrument eller fiolinkopi?» (s. 160–171). Bokanmeldelser: Här är spel och dans. Musikmotiv i svenskt folkligt måleri på bonad och vägg, av Ingebjørg Barth Magnus, anmeldt av Karin Eriksson (s. 172–178); Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon, av Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.), anmeldt av Jarnfrid Kjøk (s. 178–185). Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver og doktoravhandlinger.


Norsk folkemusikklags skrift (ISSN 0800-3734):

23 (2009): Astrid Nora Ressem (red.). Novus forlag, Oslo 2009. ISBN 978-82-7099-550-9. 218 sider.
INNHOLD: Gjermund Kolltveit: Norden som folkemusikalsk region (27 sider), Mats Johansson: Nordisk folkmusik som stilkoncept (32 sider), Lene Halskov Hansen: De Splittergale på farten – I spændingsfeltet mellem gårdsang, galskap og kultur (13 sider), Anne Murstad: Vidd, vrede og varme: strømninger fra folkelig sangkultur i 70-tallets kvinnevisebølge (11 sider), Ruth Anne Moen: Ramsemelodier og runde toner. Formelsang i Rogaland (24 sider), Hans-Hinrich Thedens: Variantdanning i hardingfeleslåtter (22 sider), Bjørn Aksdal: Hardingfela i kunstmusikken (14 sider), Svein Egil Skotte: Kartlegging av importerte fløyter i norsk tradisjonsmusikk (18 sider): Bokanmeldelser: Norden i dans, av Egil Bakka og Gunnel Biskop (red.), anmeldt av Bjørn Sverre Hol Haugen; Med rösten som instrument, av Ingrid Åkesson, anmeldt av Ingrid Gjertsen; Samlade visor, av Gunnar Ternhag (red.), anmeldt av Astrid Nora Ressem. Konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte master- og doktorgradsoppgaver.

22 (2008): NFL 60 år! Astrid Nora Ressem (red.), Novus forlag, Oslo 2008. 176 sider.
INNHOLD: Sven Nyhus: Dr. O. M. Sandvik – noen minner (6 sider), Séamas Ó Catháin: O. M. Sandvik in Ireland (7 sider), Ole Mørk Sandvik: Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier. Opptrykk fra Samtiden 1921 (6 sider), Catharinus Elling: Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier. Replikk, Samtiden 1921 (2 sider), Per Åsmund Omholt: På jakt etter folkemusikkskalaen – et overblikk (33 sider), Gjermund Kolltveit: Folkemusikk før «folkemusikken» – tanker om folkelig og populær musikk ca. 1200–1800 (21 sider), Anne Margrete Fiskvik: Genreblanding i norsk teaterdans – eksemplet «Velsefrikk med fela» (10 sider), Velle Espeland: Sjantiens klassereise: Frå seglskutedekk til lydstudio (17 sider), Bjørn Aksdal: Svenskeleker og andre grenseløse slåtter. Noen betraktinger omkring svensk-norske spelmannsforbindelser (40 sider), konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver.

21 (2007): Astrid Nora Ressem (red.), Novus forlag, Oslo 2008. 126 sider.
INNHOLD: Tellef Kvifte: Geografi og musikk. Arkivarens hodepine (13 sider), Einar Sandvik: Marknadshandel som middel til spredning av folkemusikk (15 sider), Ola Graff: Påvirkning og inspirasjon – om forholdet mellom samisk og nordisk musikktradisjon (23 sider), Velle Espeland: Vandringssongar og tiggarviser – song og identitet nederst på rangstigen (15 sider), Per Åsmund Omholt: Om kadensformlene i springar og pols (13 sider), Hans-Hinrich Thedens: Hva har Landskappleiken med Nashville å gjøre? – en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer (18 sider), konferanserapporter, sammendrag av folkemusikkrelaterte hovedfagsoppgaver.

20 (2006): Musikk og dans som virkelighet og forestilling.
 Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2007. 156 sider.
INNHOLD: Per Åsmund Omholt: Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet? (19 sider), Ingrid Åkesson: Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus i folkmusiken (18 sider), Anna-Maria Nielsen: Folkedans – et uklart begreb i Riksscene-debatten (19 sider), Vidar Lande: Spelemannen frå Bygland, Nere Gunsteinson Nese (1838–83) – Liv og musikk (32 sider), Olav Sæta: Om felestiller i feleverket (24 sider), Steinar Ofsdal: Tonaliteten i folkemusikken (44 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag, konferanserapport.

19 (2005): 1905–2005: Nasjonal og lokal kultur. 
Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2006. 174 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Tradering via arkivet – noen refleksjoner over læremesterens rolle (12 sider), Wigdis Espeland: Autentisitet som fenomen og analytisk omgrep i høve til den materielle og den ikkje-materielle kulturarven (21 sider), Bodil Haug: Tanken om det lokale som rettesnor i folkemusikkforsking (17 sider), Anne Murstad: Lokk – historisk levning og vokal ekstremsport (11 sider), Merethe Jørgensdottir Reinskås: Eksperimentering – ein trussel for tradisjonen? Døme på debatt mellom tradisjonalistar og «fornyarar» (19 sider), Olav Sæta: Hardingfele – fele: Forskjellige instrumenter – forskjellig kultur? (52 sider), Reidar Sevåg: Fela (23 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag, konferanserapporter.

18 (2004): Revitalisering av tradisjoner.
 Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2005. 133 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Springar fra Suldal – om revitaliseringsprosessen (14 sider), Atle Lien Jenssen: Revitalisering av folkemusikktradisjoner i Sør-Hedmark (17 sider), Stein Villa: På gjengrodde strenger – nytt liv i eldre folkemusikkinstrumenter (7 sider), Trine Sennerud Melby: Finnskogens «Fugl Fønix» – om rekonstruksjonen og revitaliseringen av polsdans på Finnskogen, 1961–2004 (15 sider), Wigdis Espeland: Identitet presentert gjennom musikk og dans, lokalt, nasjonalt og globalt (8 sider), Bjørn Aksdal: Isak-feler og Tronda-feler – felemakerne fra Botnen i Hardanger (48 sider), David Emil Wickström: Norsk folkemusikk – et flerkulturelt fenomen? (12 sider), folkemusikkrelaterte masteroppgaver i sammendrag.

17 (2003): Stil og utvikling. 
Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2004. 153 sider.
INNHOLD: Folkedans i et innvandrermiljø (10 sider), Gunnar Ternhag: Folkmusik och etnicitet (8 sider), Eilev Groven Myhren: Kulturperspektiver på nasjonal identitet (19 sider), Sverre Halbakken: Polskdansen gjennom epokene i folkemusikken (10 sider), Vidar Lande: Instrumentskifte og folkemusikalske tenkemåtar i Setesdal (15 sider), Olav Sæta: Folkemusikken må jo fornye seg – men hvordan? (22 sider), Mats Johansson: Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform (42 sider), Kari Margrete Okstad: Variasjon og distribusjon i dansesvikten: Rørospolsen (12 sider), folkemusikkrelatert masteroppgave i sammendrag.

16 (2002): Folkemusikkinnsamling. 
Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2003. 154 sider.
INNHOLD: Velle Espeland: Folkeviser frå scenen (10 sider), Bjørn Aksdal: Er det egentlig noe mer å finne? – Noen tanker rundt arkivenes dokumentasjonsarbeid (13 sider), Sigbjørn Apeland: Folkemusikkarkivet – Arena for utveljing og bortveljing i fortid og nåtid (8 sider), Dan Lundberg: Vem har ansvar för invandrarmusiken (12 sider), Astrid Nora Ressem: Folkevisesamleren Olea Crøger: En pioner belyst gjennom hennes melodioppskrifter (21 sider), Arnfinn Stølen: O. M. Sandvik: Setesdalsmelodier – omkring pentatonikken (12 sider), David-Emil Wickström: A revival? A way to look at the last 30 years of Norwegian vocal folk music (15 sider), Julane Beetham: Trance in the Performance of Norwegian Hardanger Fiddle Music (16 sider), Jon Storm-Mathisen: Gamle ord til gamle tonar (24 sider), Bjørn Aksdal: konferanserapport (3 sider), folkemusikkrelaterte doktoravhandlinger og hovedoppgaver i sammendrag (18 sider).

15 (2001): Tonalitet i folkemusikken.
 Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2002. 152 sider.
INNHOLD: Ingar Ranheim: Kva er autentisk, kva er ekte? (5 sider), Carl Petter Opsahl: Autentisitet i folkemusikken (12 sider), Herdis Lien: Folkesongen frå generasjon til generasjon (10 sider), Hans-Hinrich Thedens: Durifisering eller hva? – en reinlender gjennom flere spelemannsgenerasjoner (22 sider), Ånon Egeland: Beinfløyta – særtrekk og musikalske muligheter i lys av praktiske eksperimenter (8 sider), Johan Westman: Talar vi samma tonspråk? (10 sider), David Løberg Code: Acting natural – Eivind Grovens Naturtoneskalaen and the renstemte organ (9 sider), Eivind Groven: Naturtoneskalaen, faksimile fra Norsk Folkekultur 1927 (45 sider), uformell rapport fra ICTMs verdenskonferanse i Rio (4 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag (18 sider).

14 (2000): Genre, Familier, Begrep.
 Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2001. 117 sider.
INNHOLD: Leif Rygg: folkemusikkgruppa i Hordaland; erfaringer etter 10 år (3 sider), Hans-Hinrich Thedens: Glomdalmuseets dokumentasjon av taterkulturen, Intervju med Lasse Johansen (8 sider), Ingrid Gjertsen: Et enkeltbidrag til belysning av forholdet mellom etnisk minoritet og majoritet i tradisjonell sang (11 sider), Hilde Sørnæs: Kveding som musikalsk genre (17 sider), Sigbjørn Apeland: Kystkultur som musikalsk identitetskonstruksjon (14 sider), Gunnar Ternhag: Nyckelharpan utanfør Sverige och Hardingfelan utanfør Norge; etnisk respektive icke-etniskt forhållningssätt (14 sider), Dagmara Lopatovska: The tune-family theory of «Hardingfeleverket» in the perspective of other tune-family theories (11 sider), Stein Versto: Ei samanlikning av fire ulike utgåver av springaren Stordalsnibba (23 sider), rapport fra 100-årsjubileet for Berliner Phonogrammarchiv (4sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag (8 sider).

13 (1999): De reisendes musikk. (Innlegg fra seminaret på Gol.) 
Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 2000. 166 sider. INNHOLD: Bente Ingholm Hemsing: Korleis møter folkemusikkarkiva den aukande interessa for vokal folkemusikk? (10 sider), Ragnhild Schlüter: De reisendes kultur (14 sider), Mary Barthelemy: Spelemannen Karl-fant – legende og historikk (31 sider), Ånon Egeland: Fanten og fenta – slåttetradisjoner med tilknytning til de reisende, sett fra et Agderperspektiv (8 sider), Gunnar Stubseid: «Bi no – de' e okkos fanta'» Om dei reisande i Setesdal – og deira tilhøve til folk i dalen (8 sider), Vidar Lande: Omgrepet «Dei reisandes musikk i Agder» (10 sider), Jostein Mæland: «Det reiste ein ukjend spelar forbi» – Minne om dei reisande i soga om folkemusikken i Vossabygdene (6 sider), Reidar Sevåg: Morten Levy og de gorrlause slåtters verden (30 sider), Ingrid Gjertsen: Forskeren og innsamleren Liv Greni (8 sider), Liv Greni: Bånsuller i Setesdal (17 sider), rapporter fra ICTM's studiegrupper, folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag,, Norsk folkemusikklag sine skrifter, en oversikt

12 (1998): Innlegg fra Jubileumsseminaret på Voss, artikler om hardingfele, stev og bjønndans. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 1999. 117 sider.
INNHOLD, bind 1: Egil Bakka: Frå innsamling via arkiv til bruk (5 sider), Bjørn Aksdal: Hardingfeleprosjektet: Mål – metoder – materiale (16 sider), Hans-Hinrich Thedens: Konstruskjon og Formgivning på de gamle felene – et Intervju med Felemakeren Sigvald Rørlien (6 sider), Asbjørn Storesund: Noen Trekk ved Utviklinga av Hardingfela i Telemark fram til ca. 1870 (7sider), Asbjørn Storesund: Felemakeren Erik Johnsen Helland (13 sider), Jaqueline Ekgren: Edda and Runes Alive in Norwegian Stev (36 sider), Martin Myhr: Bjønndansen – ein rituell Dans i Trysil (11 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag. Bind 2: O. M. Sandvik: Setesdalsmelodier. Gjenopptrykk av boken fra 1952, facsimile (62 sider).

11 (1997): NFL 50 år. Hans-Hinrich Thedens (red.), Oslo 1998. 141 sider.
INNHOLD: Ruth Anne Moen: Norsk Folkemusikklag (7 sider), Hans-Hinrich Thedens:Norsk Folkmusikklag og IFMC, et intervju med Reidar Sevåg (7 sider), Ragnhild Knudsen: Forstyrrer notebildet musisieringen? (17 sider), Ole Henrik Moe: En samtidskomponists møte med Folkemusikken (7 sider), Johan Westman: Klang, resonans och tonalitet i felespel (18 sider), Gunnar Stubseid: Kor gamal er hardingfela i Setesdal? (19 sider), Torleiv Hannaas: Hardingfela (36 sider), Erik Eggen: Gigje og fele i eldre norsk musikk (13 sider), folkemusikkrelaterte hovedoppgaver i sammendrag.

10 (1996): Seminarene på Rauland 1995 og Hundorp 1996.
 Frode Nyvold (red.). 57 sider.
INNHOLD: Susanne Rosenberg: Med blåtoner och krus (6 sider), Ingrid Gjertsen: Sangen som uttrykksmiddel i det kultiske liv (4 sider), Olav Sæta: Feleverket – arbeidet og status pr. 1996 (14 sider), Gunnar Ternhag: Prosjektet «Norsk Folkemusikk» granskat utifran (7 sider, Bjørn Aksdal: Et kritisk blikk på feleverket (11 sider), Hans-Hinrich Thedens: rapport fra ICTMs 33. verdenskonferanse i Canberra, Australia (4 sider).

9: «Munnharpas tidlige historie i Skandinavia».
 Frode Nyvold (red.), Rauland 1994. 157 sider.
INNHOLD: Gjermund Kolltveit: Munnharpas tidlige historie i Skandinavia. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, våren 1996. Presentasjon av et materiale på 144 arkeologiske funn av munnharper i Danmark, Sverige og Norge. Diskusjon av spørsmålet om når munnharpa ble tatt i bruk i Skandinavia. Gjennomgang av tidligere forskning om munnharpas tidlige historie i Europa. Katalog med illustrasjoner av munnharper funnet i jord i Skandinavia. Oppgaven gir et av de første norske bidrag til fagområdet musikkarkeologi.

8: «Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging» og innlegg fra seminaret i Bergen 1993. 
Frode Nyvold (red.), Rauland 1993. 112 sider.
INNHOLD: Magnus Bäckström: Folkemusiken ock festivalerna, innlegg fra seminaret i Bergen (5 sider), Egil Bakka: Verdensborgaren og lokalmennesket, innlegg fra seminaret i Bergen (4 sider), Ingar Ranheim: Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Hovudoppgåve i historie ved Universitetet i Oslo, våren 1993. Studie av framveksten av det norske, organiserte folkedansrepertoaret som viser framveksten som eit samtidsbestemt fenomen ved sida av den eksisterande tradisjonen. Den norske utviklinga blir også sett i lys av studiar frå andre land og av generelle teoriar om nasjonalisme og disiplinering (96 sider).

7: «De ulike felestille i hardingfeletradisjonene» og innlegg fra seminaret på Røros 1992.
 Frode Nyvold (red.), Rauland 1992. 155 sider.
INNHOLD: Bjørn Anmarkrud: De ulike felestille i hardingfeletradisjonene. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1975. Den kulturelle bakgrunn for de ulike hardingfelestille sett i lys av utbredelse, forskning, historisk sammenheng og folkelig tradisjon. De musikalske forhold av felestillene ut fra analyse av 165 slåttenedskrifter (131 sider), Rolf Karlberg: Generasjonsskifte i norsk folkemusikk – et tidsskille? Mål og midler i forskningen og det kulturpolitiske arbeidet, hovedinnlegg fra seminaret på Røros (7 sider).

6: «Trekk ved polstradisionen i Drevja» og innlegg fra seminar på Fagernes 1991. 
Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1991.
112 sider. INNHOLD: Ove Larsen: Trekk ved polstradisjonen i Drevja. Hovedoppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 1987. Oppgaven konsentrerer oppmerksomheten omkring Drevja-polsens asymetriske oppbygging, og områder i tilknytning til denne problematikken. Transkripsjon av 25 polsdanser og 2 sekunderinger (87 sider), Tellef Kvifte: Institusjonalisering av folkemusikkopplæring, hovedinnlegg på seminaret på Fagernes
 (5 sider), Hilde Bjørkum: Institusjonalisering av folkemusikkutøving (7 sider).

5: Seminarene på Lysebu, Oslo 1989 og på Voss 1990. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1990. 52 sider.
INNHOLD: Oslo 1989: Egil Bakka: Tradisjonsstrukturar og historisk lagdeling i den eldre norske pardansen, (14 sider), Rolf Karlberg/Ingar Ranheim: Kva er Valdresspringar? (1 side), Bjørn Aksdal: En metode for analyse av dialektale særtrekk og historisk lagdeling på bakgrun av rytmikk i notert tradisjonsmusikk (13 sider), Chris Goertszen: “Winning” Fiddle dialects at the Røros Distriktskappleik, 1988 (9 sider). Voss 1990: Magne Myhren: Notar som pedagogisk hjelp for ein spelemann. (2 sider), Ruth Anne Moen: Dans etter boka? (2 sider), Bjørn Aksdal: Samlinger av eldre dansemusikk på noter – typer og kildeverdi. (9 sider).

4: Seminaret i Trondheim 1988.
 Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1987. 52 sider.
INNHOLD: Sven Ahlbäck: Metrisk analys – en metod att beskriva skillnader mellan låttyper (28 sider),
Jan-Petter Blom: Rytme og metrikk i svensk folkemusikk – en kommentar til Sven Ahlbäcks typebeskrivelser (15 sider),
Henning Urup: Rytme og rytmefornemmelse i folkelig dans og musik på Fanø – specielt i lokaltraditionen i Sønderho (5 sider),

3: Seminaret i Bergen 1987. Bjørn Aksdal (red.), Trondheim 1987. 48 sider.
INNHOLD: Bjørn Aksdal: Innledning til seminar om opplæring i folkemusikk og folkedans (2 sider), 
Dag Vårdal: Folkedans- og folkemusikkopplæringa i Noregs Ungdomslag (5 sider), Ivar Schjølberg: Tankar kring opplæringsarbeidet i Landslaget for Spelemenn (3 sider), Anne Svånaug Haugan: Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? (7 sider),
Ruth Anne Moen: Formidling av folkemusikk – forholdet mellom «sender» og «mottaker» (11 sider),
Ivar Schjølberg: Folkemusikk i grunnskolen: Den nye mønsterplanen (4 sider),
Ingar Ranheim: Arbeidet med å få til ei linje i folkemusikk i det vidaregåande skuleverket (2 sider).
Egil Bakka: Arbeidet med opplæring i Rådet for folkemusikk og folkedans (2 sider).
Jan-Petter Blom: Folkemusikk og folkedans i høyskolesystemet: Synspunkter i tilknytning til årsstudium ved Akademiet i Rauland/Notodden Lærerhøgskole (3 sider).

2: Seminarene på Fagernes 1984, Flesberg 1985 og Oslo 1986. Ingrid Gjertsen (red.), Bergen 1986. 86 sider. Bidrag av Elisabeth Kværne, Agnes Buen Garnås, Ingrid Gjertsen, Egil Bakka, Wigdis J. Espeland, Sverre Heimdal, Even Tråen, Per Midtstigen og Bjørn Aksdal.

1: Seminaret i Trondheim 1983. Ingrid Gjertsen (red.), Bergen 1984. 83 sider. Bidrag av Ola Kai Ledang, Astri Luihn, Audun Skjervøy, Bjørn Aksdal, Jon Egil Brekke, Tove Karoline Knutsen og Arild Hoksnes.

Kva skjer?

Paneldebatt under Norsk folkemusikklags seminar i Oslo 2011. Fra venstre Jan-Petter Blom, Mats Johansson og Per Åsmund Omholt. Foto: Ola Graff